Chính sách mới, quyết định mới

  • 6

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 5-4-2011; thay thế các nghị định số 10/CP ngày 17-2-1993, số 47/1999/NĐ-CP ngày 5-7-1999 của Chính phủ. Những quy định pháp luật trái với nghị định này đều bị bãi bỏ. * Ngày 24-1-2011, Bộ Nội vụ có Thông tư số 02/2011/TT-BNV về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Thông tư quy định rõ hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thủ tục và hồ sơ đề nghị khen thưởng... Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31-7-2007 của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30-9-2005 của Chính phủ quy định, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. * Ngày 25-1-2011, Bộ Nội vụ có Thông tư 03/2011/TT-BNV về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5-3-2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Thông tư gồm năm chương, 34 điều. Quy định việc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng và biên soạn, thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức đào tạo bồi dưỡng và quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng công chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước; về đào tạo đại học đối với công chức và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng và trách nhiệm thi hành... Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

ngày đăng: 20/02/2011 Nhân Dân