DPM: Deutsche Bank đã bán ròng gần 764,000 cp

  • 7

Cụ thể, trong thời gian này, Deutsche Bank AG London đăng ký “lướt sóng” 12 triệu cổ phiếu DPM nhưng chỉ bán được 1,218,070 cp và mua 454,240 cp do điều kiện thị trường biến động, không thuận lợi. Sau giao dịch, DPM nắm giữ 18,195,660 cp, chiếm 4.82% vốn DPM.

ngày đăng: 19/04/2011 VietStock