Năm 2011, các tỉnh Tây Nguyên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%

  • 3

Năm 2011, Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua yêu nước để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng, giá trị sản xuất, giá trị gia tăng ngành công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản. Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên cũng thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh trong năm 2011 và những năm tiếp theo để xây dựng Tây Nguyên thực sự là một vùng kinh tế động lực của cả nước, chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hội nghị cũng đánh giá, tuy nền kinh tế của các tỉnh Tây Nguyên tăng trưởng khá cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước, nhưng tăng trưởng thiếu tính bền vững, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thấp so với tiềm năng. Việc huy động vốn, thu hút đầu tư của các tỉnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, công tác giải phóng mặt bằng trong xây dựng cơ sở hạ tầng còn chậm, kết cấu hạ tầng nhiều nơi chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống, công tác giảm nghèo và nguy cơ tái nghèo còn cao...

ngày đăng: 26/02/2011 CAND