Tin hoạt động các địa phương

  • 6

Thông qua dự án, 92.375 hộ được thụ hưởng, hỗ trợ máy móc, công cụ sản xuất và vật tư, giống cây trồng, vật nuôi. Hà Giang: Từ nguồn vốn thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng thôn, bản của CT135-II, toàn tỉnh đã có 1.153 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các công trình đã tạo điều kiện quan trọng để các địa phương triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách, dự án phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Bình Phước: Theo dự thảo Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, toàn tỉnh sẽ tiến hành chọn 30 xã thực hiện trong giai đoạn 2011 – 2015. Đồng thời, giai đoạn 2016 – 2020, tổng kết 30 xã xây dựng nông thôn mới, rút kinh nghiệm xây dựng các xã còn lại đạt xã nông thôn mới, phấn đấu 4/7 huyện đạt huyện nông thôn mới. T.Huệ-V.Thương-H.Phương

ngày đăng: 14/02/2011 Báo Văn hóa