Video: Mô hình tăng chiến Leopard 2A3 RC rầm rú, bắn pháo như thật

  • 8

Bình Nguyên (theo Youtube)

ngày đăng: 10/05/2011 Giáo Dục VN